Gribouillis de 2017

 • [4.15mm - f/2.2 - 1/33s - ISO:64]
 • [4.15mm - f/2.2 - 1/50s - ISO:32]
 • [4.15mm - f/2.2 - 1/33s - ISO:125]
 • [4.15mm - f/2.2 - 1/33s - ISO:250]
 • [4.15mm - f/2.2 - 1/330s - ISO:25]
 • [4.15mm - f/2.2 - 1/50s - ISO:25]
 • [4.15mm - f/2.2 - 1/1183s - ISO:25]
 • [4.15mm - f/2.2 - 1/17s - ISO:200]
 • [4.15mm - f/2.2 - 1/17s - ISO:250]
 • [4.15mm - f/2.2 - 1/17s - ISO:200]
 • [4.15mm - f/2.2 - 1/17s - ISO:200]
 • [4.15mm - f/2.2 - 1/17s - ISO:500]
 • [4.15mm - f/2.2 - 1/33s - ISO:100]
 • [4.15mm - f/2.2 - 1/17s - ISO:400]

Sérigraphies de 2017

 • Livre collectif de l'Encrage "Mais pourquoi sont-ils si méchants ?", 3 méchants : Davy Jones, Adénoïd Hynkel, Juge De Mort
 • Couverture du calendrier 2018 de l'Encrage "Musique !" / Morceau = "Fallin'like a stone" - HubbubHum feat. Serge37 - The one who fell (2017)
 • Évènement monstr'O'lux, tirage sur tshirts du monstre de Frankenstein "Vazy Franky, c'est bon !"
 • Festival STRABISME (Off-Beauregard) : tirage tshirts Strabimsme
 • [4.15mm - f/2.2 - 1/33s - ISO:64]
 • [4.15mm - f/2.2 - 1/17s - ISO:200]
 • [23mm - f/9 - 1/320s - ISO:100]
 • [4.15mm - f/2.2 - 1/33s - ISO:40]
 • [23mm - f/10 - 1/400s - ISO:100]
 • [4.15mm - f/2.2 - 1/33s - ISO:32]
 • [4.15mm - f/2.2 - 1/33s - ISO:160]
 • [4.15mm - f/2.2 - 1/33s - ISO:160]
 • [4.15mm - f/2.2 - 1/33s - ISO:250]
 • [4.15mm - f/2.2 - 1/33s - ISO:250]
 • [4.15mm - f/2.2 - 1/17s - ISO:500]
 • [23mm - f/10 - 1/400s - ISO:100]
 • [4.15mm - f/2.2 - 1/40s - ISO:25]
 • [4.15mm - f/2.2 - 1/17s - ISO:250]
 • [4.15mm - f/2.2 - 1/17s - ISO:250]
 • [4.15mm - f/2.2 - 1/938s - ISO:25]
 • [4.15mm - f/2.2 - 1/100s - ISO:25]
 • [4.15mm - f/2.2 - 1/40s - ISO:25]
 • [4.15mm - f/2.2 - 1/33s - ISO:100]
 • [4.15mm - f/2.2 - 1/17s - ISO:320]
 • [4.15mm - f/2.2 - 1/25s - ISO:200]
 • [4.15mm - f/2.2 - 1/25s - ISO:200]
 • [4.15mm - f/2.2 - 1/409s - ISO:25]
 • [4.15mm - f/2.2 - 1/100s - ISO:40]

V3RT1C4L N3TW0RK5

 • [4.15mm - f/2.2 - 1/3344s - ISO:25]
 • [4.15mm - f/2.2 - 1/1241s - ISO:25]
 • [4.15mm - f/2.2 - 1/17s - ISO:400]
 • [4.15mm - f/2.2 - 1/17s - ISO:320]
 • [4.15mm - f/2.2 - 1/122s - ISO:25]

HubbubHum

/// ∑∞ ˙˙˙ɹıqɯoɹʌ 'ɹǝuuoɹuoɹ 'ɹǝlɟuoɹ 'ɹǝpuoɹƃ 'ɹǝuƃoɹƃ 'ɹǝuuopɹnoq 'ɹǝuuopǝɹɟ 'ɹǝuuoʇuɐɥɔ 'ǝɹınɹq = ɯnɥ
˙˙˙ǝʇlnɯnʇ 'nɥoq-nɥoʇ 'ɹnǝɯnɹ 'ɐɥɐɥnoɹq = qnqqnɥ